28 marca 2024

Komunikat w sprawie zmian do ZIWWE

Szanowni Państwo,

z dniem 2 kwietnia 2024 r. Stoen Operator Sp. z o.o. przyjmuje do stosowania zaktualizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dokument „Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny” (ZIWWE).

Zmiany wprowadzone do ZIWWE wynikają z aktualnego statusu przyłączeń obiektów do sieci elektroenergetycznej (w szczególności magazynów energii elektrycznej) operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, jak również zebranych doświadczeń w ramach wykonywanych ekspertyz przyłączeniowych przy uwzględnieniu zasad ujętych w założeniach do wykonania ekspertyz przyłączeniowych obowiązujących dotychczas. Nowe ZIWWE będą stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia złożonych od dnia 2 kwietnia 2024 r.