Regulamin serwisu stoen.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zakres i rodzaje usług udostępnianych przez Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach serwisu internetowego http://www.stoen.pl, a także podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych i Polityki prywatności, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 2. Uruchomienie Serwisu, strony Serwisu lub odpowiedniej Usługi w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu lub Usługi Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin jest udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej http://www.stoen.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.
 6. Informacje handlowe znajdujące się w zasobach Serwisu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 2 Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Administrator – Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 46, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000270640, kapitał zakładowy 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości), NIP 525 238 60 94.
 2. Serwis – serwis internetowy o nazwie stoen.pl, na który składa się system aplikacji internetowych działających pod adresem http://www.stoen.pl, umożliwiający użytkownikom sieci Internet korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności obowiązku wcześniejszej rejestracji (zasoby otwarte),
 3.  Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności poprzez korzystanie z Usług udostępnionych przez Administratora.
 4. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, których zakres został szczegółowo określony w § 3 Regulaminu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Polityką prywatności dostępny jest pod adresem http://www.stoen.pl
 6. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki Użytkownika, a następnie zapisane w jego systemie. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informację o otrzymaniu plików cookies, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia.
 7. Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych.

§ 3 Zakres Usług

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu będzie udostępniał nieodpłatnie następujące Usługi polegające na:
  a. udostępnieniu materiałów oraz informacji w Serwisie, w tym w szczególności informacji o planowanych wyłączeniach, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,  informacji o produktach i usługach Administratora;
  b. udostępnianiu w Serwisie narzędzi służących do składania przez Użytkownika zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora, w tym np. formularzy kontaktowych, formularzy zgłaszania awarii lub kradzieży energii elektrycznej.
 2. Administrator zastrzega możliwość zmiany w każdej chwili zakresu Usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju Usług. Każda zmiana zakresu Usług będzie wprowadzana zgodnie z zasadami wprowadzania zmian do Regulaminu.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
  a. system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X;
  b. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 (lub nowszy), Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;
  c. włączona obsługa JavaScript i Cookies;
  d. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.
 2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Korzystanie z Serwisu

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług poprzez opuszczenie Serwisu.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

 1. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych w Serwisie oraz właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z praw do znaków towarowych oraz właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania z innych praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej do utworów zamieszczonych w Serwisie jest Administrator Serwisu.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego http://www.stoen.pl oraz do poszczególnych jego elementów są zastrzeżone. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Serwisu ani poszczególnych jego elementów, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych w treści Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w tym do pobierania, kopiowania lub drukowania stron Serwisu, pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób uprawnionych oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Poza wyjątkami wprost wskazanymi w Regulaminie, żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 4. Dozwolone jest dalsze rozpowszechnianie wyłącznie na cele związane z dalszą publikacją informacji, wszelkich utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowanych w Serwisie w zakładce „Biuro prasowe”, pod adresem http://www.stoen.pl/pl/biuro-prasowe, których data opublikowania jest późniejsza niż data uruchomienia Serwisu, tj. 2.02.2018 r. Wykorzystanie tych utworów w innym zakresie i na innych zasadach niż określone w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 5. Wykorzystanie wszelkich utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowanych w Serwisie w zakładce „Biuro prasowe”, pod adresem http://www.stoen.pl/pl/biuro-prasowe, których data opublikowania jest wcześniejsza niż data uruchomienia Serwisu dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora, chyba że inne ich wykorzystanie dopuszczalne jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Użytkownik systemu elektroenergetycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, uprawniony jest do pobierania, kopiowania, dostosowywania, przesyłania, wydruku, rozpowszechniania lub publikowania treści udostępnionych w Serwisie w granicach i w celu, w jakim jest to niezbędne lub uprawnione zgodnie z przepisami prawa do zawarcia lub realizacji umowy z Administratorem lub do zawarcia, realizacji lub obsługi umowy wynikającej z umowy danego użytkownika systemu elektroenergetycznego z Administratorem lub związanej z taką umową z Administratorem, a w przypadku podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usługi bilansowania handlowego. Bez pisemnej zgody Administratora, korzystanie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, nie może się wiązać z jakąkolwiek ingerencją w warstwę merytoryczną treści udostępnionych w Serwisie.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo złożyć Administratorowi reklamację, jeżeli Usługi udostępniane w Serwisie nie są realizowane lub są realizowane w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu.
 2. Postępowanie reklamacyjne. Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane:
  a.    pisemnie na następujący adres korespondencyjny
  Stoen Operator Sp. z o.o.
  ul. Nieświeska 52
  03-867 Warszawa
  b.    pocztą elektroniczną na adres: operator@stoen.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a. imię i nazwisko Użytkownika,
  b. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
  c. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4.  Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.
 5. Jeżeli Administrator nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z określonych Usług dostępnych w Serwisie (np. formularz kontaktowy lub zgłoszenie awarii) może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkownika lub  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (pliki cookies). W takich przypadkach Administrator przekazuje Użytkownikowi wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, w formie umożliwiającej ich zapisanie na nośniku danych Użytkownika i umożliwiającej wydrukowanie.
 4. Użytkownikowi, który nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w ramach funkcjonalności Serwisu umożliwia się korzystanie z praw wskazanych w Polityce prywatności. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 7 ust. 2 Regulaminu.

§ 9 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet.
 2. W przypadku zmian Regulaminu zostaną one opublikowane w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmian, w stopce strony http://www.stoen.pl Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania w Serwisie.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie gwarantuje, że jest w stanie zapobiec przestojom w dostępności Serwisu. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności Serwisu, w szczególności gdy:
  a. Jest to spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania nie ponosi odpowiedzialności,
  b. Koniecznością naprawy, rozbudowy, konserwacji lub modyfikacji treści Serwisu lub urządzeń technicznych bądź sprzętowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie osoby trzeciej.
 4. W przypadkach prawnie dopuszczalnych, w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez tego Użytkownika, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, użyciem, niemożliwością użycia lub błędnym działaniem Serwisu.
 5. W przypadkach prawnie dopuszczalnych, w stosunku do Użytkownika, Administrator nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści poniesione przez tego Użytkownika, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, użyciem, niemożliwością użycia lub błędnym działaniem Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Serwisu.
 7.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, za których prawidłowe funkcjonowanie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem pozostające w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, jednakże w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług, Administrator i Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego mogą rozstrzygać w drodze polubownej, w tym za odrębną zgodą Stron, przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (strona internetowa: http://www.spsk.wiih.org.pl/).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.