Mikroinstalacja fotowoltaiczna to instalacja odnawialnego źródła energii, wytwarzająca energię elektryczną z promieniowania słonecznego, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Jeżeli jesteś odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym to instalacja, którą już masz lub planujesz zainstalować to właśnie mikroinstalacja.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to mała elektrownia słoneczna zainstalowana w Twoim domu. To rozwiązanie proekologiczne, dzięki któremu masz bezpośredni wpływ na poprawę środowiska, które nas otacza. Energia wyprodukowana w mikroinstalacji pozwala ograniczyć pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej – jest to więc dodatkowo rozwiązanie energooszczędne, którego koszt zwraca się w stosunkowo krótkim czasie.

Moc mikroinstalacji powinna być dopasowana do aktualnego zużycia energii w miejscu jej zainstalowania. Celem działania mikroinstalacji jest praca na potrzeby zasilania urządzeń zainstalowanych w Twoim domu, czyli autokonsumpcja energii. Zużywanie wytworzonej energii elektrycznej „na miejscu” jest niezwykle ważne.

Należy mieć bowiem na uwadze, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, szczególnie w obszarach o dużym zagęszczeniu zainstalowanych mikroinstalacji, może powodować zakłócenia parametrów energii elektrycznej (wzrost wartości napięcia) zarówno w sieci dystrybucyjnej, jak i w instalacji odbiorczej. Następstwem wzrostu napięcia w instalacji odbiorczej (na falowniku) może być czasowe wyłączanie pracy tej mikroinstalacji. Postaraj się rozplanować obowiązki domowe tak, by urządzenia o największej mocy, takie jak pralka, suszarka, czy zmywarka pracowały w godzinach największego nasłonecznienia (największej produkcji energii). Dodatkowo należy również pamiętać o równomiernym rozłożeniu obciążenia każdej z faz zasilających, by nadmierny wzrost napięcia nie następował wyłącznie na części z nich.

Jeśli jesteś na etapie decyzji o montażu mikroinstalacji, wykwalifikowany instalator powinien zadbać o odpowiedni dobór jej mocy oraz właściwy montaż.

Duża koncentracja mikroinstalacji na danym obszarze okresowo może wpływać na stabilność napięcia w naszej sieci. Dzieje się to zwłaszcza w momencie, gdy produkcja energii w Twojej mikroinstalacji przewyższa poziom jej autokonsumpcji. W takiej sytuacji mikroinstalacja może się wyłączyć.

Za wyłączenie mikroinstalacji odpowiada falownik, który dokonuje tego dla ochrony innych użytkowników sieci, zapobiegając dalszemu wzrostowi napięcia poza dopuszczalny zakres. Jest to działanie kluczowe dla bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej oraz instalacji i urządzeń zainstalowanych u odbiorców.

Mikroinstalacje mają również wpływ na bezpieczeństwo ludzi pracujących na tej sieci. W momencie braku zasilania z sieci, mikroinstalacja musi się wyłączyć – brak takiego zabezpieczenia powodowałby ryzyko, że prąd pochodzący z instalacji fotowoltaicznej mógłby porazić ludzi pracujących przy usuwaniu awarii lub realizacji prac planowanych.

Każda kilowatogodzina energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji pozwala zmniejszyć pobór energii z sieci dystrybucyjnej. Właściwie dobrana mikroinstalacja i dostosowany do produkcji energii harmonogram pracy urządzeń w Twoim domu pozwala osiągnąć maksymalny poziom autokonsumpcji wyprodukowanej energii. To oczywista oszczędność.

Może się też zdarzyć, że część energii z mikroinstalacji wypłynie do sieci OSD. Ta energia nie przepada, zostanie ona rozliczona przez Twojego sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczeń prosumentów.

Zasady tych rozliczeń zmieniły się z dniem 1 kwietnia 2022 r. Nowy system rozliczeń, zwany net-billingiem, zastąpił dotychczas obowiązujący system opustowy (net-metering), dla odbiorców ubiegających się o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 r.:

System opustowy (net-metering) – system rozliczeń oparty na założeniu, że nadwyżki energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, które są wprowadzane do sieci, mogą być z niej odebrane w momentach, gdy produkcja energii nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na nią w Twoim gospodarstwie domowym. Rozliczenie energii zależne jest od mocy instalacji. W przypadku energii wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 • większej niż 10 kW – nadwyżki są bilansowane w stosunku ilościowym 1 do 0,7 (oddając 1000 kWh do sieci dystrybucyjnej, odzyskujesz 700 kWh);
 • nie większej niż 10 kW – nadwyżki są bilansowane w stosunku ilościowym 1 do 0,8 (oddając 1000 kWh do sieci dystrybucyjnej, odzyskujesz 800 kWh).

System net-biling – system rozliczeń polegający na rozliczeniu wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, którzy prosumenci mogą korzystać z systemu opustowego rozliczeń, odsyłamy do treści Art. 4d Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2022.1378 t.j. z dnia 2022.06.30).

Wprowadzanie do sieci dystrybucyjnej wyprodukowanej w mikroinstalacjach energii elektrycznej, która nie jest na bieżąco zużywana, może być przyczyną wzrostu napięcia w tej sieci. Stoen Operator, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) posiada możliwości regulacji wartości napięcia źródłowego sieci w stacji transformatorowej zasilającej prosumenta. Taka regulacja nie zawsze jest jednak możliwa, może bowiem skutkować obniżeniem wartości napięcia poniżej minimalnych wartości, określonych w przepisach prawa – problem dotyczyć może zwłaszcza odbiorców najdalej oddalonych od stacji transformatorowej. OSD jest zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej spełniającej właściwe parametry jakościowe wszystkim swoim odbiorcom. W związku z tym wykonanie regulacji napięcia jest poprzedzane przeprowadzeniem szczegółowej analizy dobowych poziomów napięć odbiorców zasilanych z danej stacji transformatorowej. W przypadku zidentyfikowania braku możliwości regulacji napięcia w stacji transformatorowej, odbiorcy pozostają możliwości regulacji mikroinstalacji po stronie jego instalacji.

Zmiana ustawień falownika Twojej mikroinstalacji może być wykonana jedynie przez jej instalatora. W pierwszej kolejności powinien on sprawdzić, czy podstawowe ustawienia falownika są zgodne z prawem europejskim oraz wymaganiami OSD.

Stoen Operator popiera transformację energetyczną ukierunkowaną na systematyczne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. W ramach wsparcia transformacji, w dniu 7 listopada 2022 r. Stoen Operator i czterej pozostali najwięksi OSD podpisali wraz z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Rolą tego dokumentu jest przyspieszenie rozwoju systemu dystrybucyjnego, który musi być przygotowany na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, z dużym udziałem źródeł OZE.

Prosument to połączenie słów „producent” i „konsument”. Prosument energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument jest beneficjentem korzyści poprzez ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej (zmniejszenie rachunków za energię elektryczną).

Zmiana ustawień falownika Twojej mikroinstalacji może być wykonana jedynie przez jej instalatora. W pierwszej kolejności powinien on sprawdzić, czy podstawowe ustawienia falownika są zgodne z prawem europejskim oraz wymaganiami OSD. Jeśli spełniają one wymagania prawa, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien uruchomić falownik w jednym z trzech trybów:

 • sterowania mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U)), jako tryb podstawowy,
 • sterowania współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ (P)), jako tryb alternatywny,
 • cos φ stały, nastawiany w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj, jako tryb dodatkowy.

Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb falownika, w którym Twoja mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z siecią OSD. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnym z trzech powyższych trybów nie zmniejszy liczby wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien zweryfikować możliwość ustawienia w falowniku funkcji zmniejszania generowanej mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia (P(U)).

Mikroinstalacja ograniczy wtedy generowaną moc, dzięki czemu napięcie w instalacji Twojego obiektu nie będzie rosnąć, a mikroinstalacja nie powinna się wyłączać. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi również zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian generowanej mocy czynnej przez mikroinstalację.

Jeśli mimo prawidłowej konfiguracji falownika, Twoja mikroinstalacja się wyłącza, możesz wystąpić do nas z wnioskiem, a my przeanalizujemy możliwość rozwiązania problemu - zbadamy czy parametry energii dostarczanej do Twojego domu spełniają zapisy umowy, sprawdzimy również możliwość obniżenia napięcia ze strony sieci dystrybucyjnej.

Dokumenty, jakie należy złożyć, aby przyłączyć swoją mikroinstalację do sieci:

 • jeśli moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa Twojego obiektu - wystarczy złożenie
    wraz z wymaganymi załącznikami;
 • w przypadku, gdy moc przyłączeniowa Twojego obiektu jest niższa od mocy zainstalowanej planowanej mikroinstalacji - konieczne jest:


   albo

  • złożenie wraz z wymaganymi załącznikami. Po podpisaniu umowy o przyłączenie następuje jej realizacja.
  • wystąpienie o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla istniejącego obiektu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek:
    
    
    Następnie po zrealizowaniu umowy przyłączeniowej w kolejnym kroku należy dokonać .

Proces przyłączenia mikroinstalacji z magazynem energii wygląda podobnie, jak opisany powyżej proces przyłączenia mikroinstalacji. Należy jednak pamiętać, że mocy zainstalowanej magazynu energii nie wlicza się do mocy mikroinstalacji pod warunkiem, że:

 • moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
 • łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej

jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.

Grupa IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (powyżej 40 kW)
Grupa V - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (do 40 kW)
Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci / zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji z załącznikami