Linie 220 kV (NN)

napowietrzne: 7,5 km (dwutorowa , w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)
kablowe: 0,5 km (dwutorowa , w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)


Linie 110 kV (WN)

napowietrzne: 342 km (w przeliczeniu na jeden tor)
kablowe: 176 km


Linie 15 kV (SN)

napowietrzne: 270 km
kablowe: 7934 km


Linie 6 kV (SN)

kablowe: 7 km


Linie 0,4 kV (nN)

napowietrzne: 1307 km (bez przyłączy)
kablowe: 6286 km (bez przyłączy)

220 kV:

1 stacja


110 kV:

42 stacji


15 kV:

7011 stacji


1-10 kV:

14 stacji

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej przedstawione dane ciągle ulegają zmianie, sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, co pozwala na utrzymywanie wysokich standardów dostaw energii do wszystkich naszych Klientów.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, Stoen Operator przedstawia wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV.
 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne, Stoen Operator Sp. z o.o. przedstawia zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Zgodnie z art. 16 ust. 17 Ustawy Prawo Energetyczne, Stoen Operator przedstawia Ogólny plan Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na rok 2024.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 15a Ustawy Prawo Energetyczne, Stoen Operator przedstawia uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki plan rozwoju z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, na swoich stronach internetowych.

Zgodnie z art 43g ust. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, Stoen Operator przedstawia rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci

Udostępniamy dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem i przed przepięciami w sieciach WN, SN i nN dla podmiotów świadczących usługi na rzecz Stoen Operator Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie mocy czynnej Stoen Operator z dnia ...

Wybierz dzień:

Zapotrzebowanie mocy czynnej z dnia: ...

Godzina Moc [MW]
Ładuję dane...

Statystyki z dnia: ...

Zapotrzebowanie min: ...
Zapotrzebowanie max: ...
Średnie zapotrzebowanie: ...

Zgodnie z zapisami w  rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 oraz nr 162, poz. 1005) oraz Dz.U.  2020 poz. 2026.

Liczba klientów1 128 663

Wskaźnik Przerwy planowane Przerwy nieplanowane Przerwy łącznie
SAIDI bez katastrofalnych [min] 8,07 37,96 46,03
SAIDI z przerwami katastrofalnymi [min] 8,07 38,97 47,04
SAIFI bez przerw katastrofalnych 0,16 0,83 0,99
SAIFI z przerwami katastrofalnymi 0,16 0,83 0,99
MAIFI 0,03 0,52 0,55

Liczby prezentowane w tabeli są zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. Przerwy łącznie są sumowane z dokładnych wartości.

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich