Podstawa prawna

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz. 924).

Czym jest plan?

Plan ograniczeń jest częścią umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub kompleksowej umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji, zawartej ze sprzedawcą energii. Stanowi on jeden z jej załączników.

Zasady działania

Plan ograniczeń przewiduje obowiązkowe stopniowe zmniejszanie poboru mocy u największych Odbiorców w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Zmniejszenie poboru mocy ma zapobiec wystąpieniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla wszystkich Odbiorców, a w szczególności dla obiektów związanych z naszym bezpieczeństwem (np. szpitale, obiekty wojskowe itp.).

Odbiorca w pierwszej kolejności uzgadnia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego maksymalne wartości mocy w kolejnych stopniach zasilania (stopnie od 11. do 20.), a następnie nie przekracza tych wartości w przypadku ogłoszenia danego stopnia zasilania przez uprawnione organy.

Szczegółowe informacje na temat planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej znajdą Państwo na stronie www.pse.pl

Plan ograniczeń obejmuje Odbiorców, którzy zamówili moc umowną na poziomie min. 300 kW – np. zakłady produkcyjne, galerie handlowe. Stanowi on jeden z załączników do umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i jest obowiązkową częścią tego procesu. Umowa nie może zostać zawarta bez prawidłowego uzgodnienia planu ograniczeń.

Wyjątek od powyższego stanowią Odbiorcy wskazani w par. 6.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz. 924):

  • szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego,
  • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym,
  • porty lotnicze,
  • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej,
  • obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych,
  • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji negatywnie oddziałujących na środowisko.

Podmiot odpowiedzialny

Stoen Operator Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za pozyskanie od Odbiorców danych do planu ograniczeń oraz uzgodnienia ich z Odbiorcą. Odbywa się to na etapie zawierania umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do Odbiorcy.

Ważne informacje

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określane są przez stopnie zasilania, które oznaczają wartości mocy maksymalnej, jakich Odbiorca nie może przekraczać w przypadku wprowadzenia do stosowania danego stopnia zasilania:

  • 11. stopień zasilania stanowi wartość mocy umownej określonej w umowie, co oznacza, że Odbiorca może pobierać moc do tej wysokości,
  • stopnie zasilania od 12. do 19. stanowią coraz niższe wartości, które pozwalają na równomierne obniżanie mocy w kolejnych stopniach, aż do stopnia najwyższego,
  • 20. – najwyższy stopień zasilania, określa minimalną moc (tzw. moc bezpieczna), którą może pobierać Odbiorca bez obawy o zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Sposób postępowania

Odbiorcy, których dotyczy plan ograniczeń, na wniosek Operatora Systemu Dystrybucyjnego podają wartość mocy umownej (11. stopień) oraz mocy bezpiecznej (20. stopień), następnie OSD uzgadnia z Odbiorcą wartości mocy w stopniach od 12. do 19., pozwalające na równomierne jej obniżanie.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku, przeznaczony do uzgadniania planu ograniczeń 
z Stoen Operator Sp. z o.o.

Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Sposób ogłaszania

Komunikaty z informacją o wprowadzeniu stopni zasilania ogłaszane są przez ogólnodostępne środki masowego przekazu (media, prasa, internet) oraz na stronach internetowych Operatora Systemu Przesyłowego (PSE S.A.), Urzędu Regulacji Energetyki, a także Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Kto wprowadza?

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej może wprowadzić w drodze rozporządzenia Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Ograniczenia wprowadzane są na czas oznaczony i mogą dotyczyć zarówno całego kraju, jak i tylko części. 

Przed wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, ograniczenia może również wprowadzić Operator Systemu Przesyłowego – PSE S.A., lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Ważne informacje

Po wprowadzeniu danego stopnia zasilania, Odbiorcy, którzy podlegają planowi ograniczeń, mają obowiązek zmniejszyć pobór mocy do wartości określonej w planie i uzgodnionej z OSD.

Konsekwencją braku stosowania się do planu ograniczeń mogą być kary finansowe, nałożone na Odbiorcę przez organ uprawniony do kontroli przestrzegania planu – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podmiotem uprawnionym do kontroli rzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z planu ograniczeń jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Brak przestrzegania tych obowiązków może się wiązać z karą finansową nałożoną na Odbiorcę przez organ uprawniony.

PAMIĘTAJ! Realizacja planu ograniczeń pozwala na utrzymanie bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego.