Podstawa prawna

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Czym jest plan?

Plan ograniczeń jest częścią umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub kompleksowej umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji, zawartej ze sprzedawcą energii.

Zasady działania

Plan ograniczeń przewiduje obowiązkowe stopniowe zmniejszanie poboru mocy u największych Odbiorców w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Zmniejszenie poboru mocy ma zapobiec wystąpieniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla wszystkich Odbiorców, a w szczególności dla obiektów związanych z naszym bezpieczeństwem (np. szpitale, obiekty wojskowe,  itp.).

Szczegółowe informacje na temat planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej znajdą Państwo na stronie

Plan ograniczeń obejmuje obiekty Odbiorców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zamówili łączną moc umowną na poziomie 300 kW i więcej – np. zakłady produkcyjne, galerie handlowe. Wyznaczony na tej podstawie plan obowiązuje Odbiorcę w okresie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Stanowi on część umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i jest obowiązkową częścią tego procesu.

Obiekty o mocach 300kW i większej, albo wyodrębnione części obiektów podlegają ochronie na wniosek i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, jeżeli znajdują się w katalogu określonym w par. 6.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Dotyczy to obiektu:

 1. będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;
 2. wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728);
 3. wykorzystywanego bezpośrednio do:
 4. stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,
  2. zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,
  3. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,
  4. realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  5. wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła,
  6. wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań – albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów;
 5. Odbiorca energii elektrycznej, będący jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego, nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Podmiot odpowiedzialny

Stoen Operator Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za pozyskanie danych pomiarowych do planu ograniczeń. Plany obowiązujące Odbiorcę w okresie od 1 czerwca roku „N” do 31 maja roku „N+1” są wyznaczane na podstawie historycznych danych pomiarowych z roku „N-1”

Ważne informacje

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określane są przez stopnie zasilania od 11 do 20, które oznaczają wartości mocy maksymalnej, jakich Odbiorca nie może przekraczać w przypadku wprowadzenia do stosowania danego stopnia zasilania:

 • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach
 • 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy maksymalnej poboru, lecz nie wyższą niż moc umowną.
 • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy minimalnej poboru,
 • Wielkości łączne maksymalnych mocy określone dla obiektu, które odbiorca może pobierać, w stopniach zasilania od12 do 20, wynikają z równomiernego podziału zakresu mocy – od wielkości mocy maksymalnej poboru, określonej dla 12 stopnia zasilania, do wielkości mocy minimalnej poboru, określonej dla 20 stopnia zasilania

Sposób wyznaczania mocy maksymalnej poboru (P12) i minimalnej poboru (P20)

Moc minimalną poboru oraz moc maksymalną poboru określa operator na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych z funkcją odczytu danych w systemie danych dobowo-godzinowych obejmujących pełny okres pomiarowy od dnia 1 stycznia roku n – 1 do dnia 31 grudnia roku n – 1, gdzie „n” jest rokiem uzgodnienia przez Prezesa URE planu wprowadzania ograniczeń, odpowiednio:

 1. w przypadku mocy minimalnej poboru przez:
  1. wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najniższą,
  2. odrzucenie trzech wartości najniższych spośród wartości, o których mowa w lit. a, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości;
 2. w przypadku mocy maksymalnej poboru przez:
  1. wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najwyższą,
  2. odrzucenie trzech wartości najwyższych spośród wartości, o których mowa w lit. a, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości.
 3. W przypadku gdy wyznaczona dla obiektu wielkość mocy maksymalnej poboru jest większa niż łączna wielkość mocy umownej, określona dla tego obiektu w umowach, za wielkość mocy maksymalnej poboru przyjmuje się łączną wielkość mocy umownej.

Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Sposób ogłaszania

Komunikaty z informacją o wprowadzeniu stopni zasilania ogłaszane są przez ogólnodostępne środki masowego przekazu (media, prasa, internet) oraz na stronach internetowych Operatora Systemu Przesyłowego (PSE S.A.), Urzędu Regulacji Energetyki, a także Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Kto wprowadza?

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej może wprowadzić w drodze rozporządzenia Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Ograniczenia wprowadzane są na czas oznaczony i mogą dotyczyć zarówno całego kraju, jak i tylko części. 

Przed wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, ograniczenia może również wprowadzić Operator Systemu Przesyłowego – PSE S.A., lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Ważne informacje

Po wprowadzeniu danego stopnia zasilania, Odbiorcy, którzy podlegają planowi ograniczeń, mają obowiązek zmniejszyć pobór mocy do wartości określonej w planie i uzgodnionej z OSD.

Konsekwencją braku stosowania się do planu ograniczeń mogą być kary finansowe, nałożone na Odbiorcę przez organ uprawniony do kontroli przestrzegania planu – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach.

Komunikaty operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych

nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów.

Podmiotem uprawnionym do kontroli rzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z planu ograniczeń jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Brak przestrzegania tych obowiązków może się wiązać z karą finansową nałożoną na Odbiorcę przez organ uprawniony.

PAMIĘTAJ! Realizacja planu ograniczeń pozwala na utrzymanie bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego.

Czym jest DSR i Interwencyjna Redukcja Poboru?

Program Demand Side Response (DSR) jest jedną z systemowych usług Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania i bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Jedną z usług systemowych jest Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców (IRP), która polega na dobrowolnym i czasowym obniżeniu poboru mocy z sieci elektroenergetycznej lub przesunięciu w czasie jej poboru na polecenie OSP, w zamian za wynagrodzenie. Usługa IRP została zaprojektowana do wykorzystywania w celu zapewnienia bilansu mocy w KSE w sytuacjach ekstremalnych, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

Do kogo kierowana jest usługa?

Program DSR dotyczy odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (tj. odbiorców o mocy umownej powyżej 300kW).

Istotnym warunkiem, umożliwiającym skorzystanie z usługi redukcji zapotrzebowania, jest techniczna możliwość obniżenia pobieranej mocy. W celu przyłączenia do usługi dbiorca powinien przejść weryfikację, w wyniku której otrzyma Certyfikat dla ORed.

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed?

Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym treść IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed, dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.

W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), Stoen Operator Sp. z o.o. informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Stoen Operator Sp. z o.o. powinny być przesyłane w formie pisemnej lub w formie skanu na adresy:

Korespondencja papierowa:
Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Piękna 46
00-672 Warszawa

Skany:
info_operator@stoen.pl

W przypadku, gdy Obiekt Redukcji przyłączony jest do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, a wówczas OSDn powinien przesłać wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed do Stoen Operator Sp. z o.o.

Dodatkowo informujemy, że występowanie do Stoen Operator Sp. z o.o. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie certyfikatów przez OSDn do Stoen Operator Sp. z o.o., powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Otrzymałem Certyfikat dla ORed i co dalej?

Po otrzymaniu zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed odbiorca może aktywować ten certyfikat, wysyłając uzupełnione oświadczenie do Stoen Operator Sp. z o.o. na wyżej wskazany adres. Wówczas Stoen Operator Sp. z o.o. na podstawie danych zawartych w oświadczeniu zaktualizuje Certyfikat dla Obiektu Redukcji.

Sama aktywacja Certyfikatu dla ORed nie oznacza jeszcze świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru, ponieważ świadczenie odbywa się na podstawie zawartej z PSE S.A. „umowy o świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców”.

Odbiorca posiada dwie możliwości uczestniczenia w świadczeniu usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru:

 1. może samodzielnie świadczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru i w drodze przetargu poprzez Platformę https://przetargi.pse.pl/ zawrzeć umowę o świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru z PSE S.A. (opcja dla odbiorcy mogącego dokonać redukcji poboru mocy na poziomie min. 1 MW). Wówczas należy skontaktować się z operatorem krajowym pod adresem dsr@pse.pl
   
 2. może oddać do dyspozycji swój/swoje ORed innemu podmiotowi (tzw. agregatorowi), który będzie reprezentował odbiorcę w kontaktach z PSE S.A. Lista aktywnych Agregatorów znajduje się na stronie https://www.pse.pl/uslugi-dsr/agregatorzy-i-osd
   


W przypadku dodatkowych pytań w zakresie certyfikacji dla ORed, prosimy o kontakt e-mailowy na adres poczty elektronicznej: info_operator@stoen.pl