Podstawa prawna

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Czym jest plan?

Plan ograniczeń jest częścią umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub kompleksowej umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji, zawartej ze sprzedawcą energii.

Zasady działania

Plan ograniczeń przewiduje obowiązkowe stopniowe zmniejszanie poboru mocy u największych Odbiorców w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Zmniejszenie poboru mocy ma zapobiec wystąpieniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla wszystkich Odbiorców, a w szczególności dla obiektów związanych z naszym bezpieczeństwem (np. szpitale, obiekty wojskowe,  itp.).

Szczegółowe informacje na temat planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej znajdą Państwo na stronie

Plan ograniczeń obejmuje obiekty Odbiorców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zamówili łączną moc umowną na poziomie 300 kW i więcej – np. zakłady produkcyjne, galerie handlowe. Wyznaczony na tej podstawie plan obowiązuje Odbiorcę w okresie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Stanowi on część umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i jest obowiązkową częścią tego procesu.

Obiekty o mocach 300kW i większej, albo wyodrębnione części obiektów podlegają ochronie na wniosek i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, jeżeli znajdują się w katalogu określonym w par. 6.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Dotyczy to obiektu:

 1. będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;
 2. wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728);
 3. wykorzystywanego bezpośrednio do:
 4. stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,
  2. zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,
  3. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,
  4. realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  5. wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła,
  6. wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań – albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów;
 5. Odbiorca energii elektrycznej, będący jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego, nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Podmiot odpowiedzialny

Stoen Operator Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za pozyskanie danych pomiarowych do planu ograniczeń. Plany obowiązujące Odbiorcę w okresie od 1 czerwca roku „N” do 31 maja roku „N+1” są wyznaczane na podstawie historycznych danych pomiarowych z roku „N-1”

Ważne informacje

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określane są przez stopnie zasilania od 11 do 20, które oznaczają wartości mocy maksymalnej, jakich Odbiorca nie może przekraczać w przypadku wprowadzenia do stosowania danego stopnia zasilania:

 • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach
 • 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy maksymalnej poboru, lecz nie wyższą niż moc umowną.
 • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy minimalnej poboru,
 • Wielkości łączne maksymalnych mocy określone dla obiektu, które odbiorca może pobierać, w stopniach zasilania od12 do 20, wynikają z równomiernego podziału zakresu mocy – od wielkości mocy maksymalnej poboru, określonej dla 12 stopnia zasilania, do wielkości mocy minimalnej poboru, określonej dla 20 stopnia zasilania

Sposób wyznaczania mocy maksymalnej poboru (P12) i minimalnej poboru (P20)

Moc minimalną poboru oraz moc maksymalną poboru określa operator na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych z funkcją odczytu danych w systemie danych dobowo-godzinowych obejmujących pełny okres pomiarowy od dnia 1 stycznia roku n – 1 do dnia 31 grudnia roku n – 1, gdzie „n” jest rokiem uzgodnienia przez Prezesa URE planu wprowadzania ograniczeń, odpowiednio:

 1. w przypadku mocy minimalnej poboru przez:
  1. wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najniższą,
  2. odrzucenie trzech wartości najniższych spośród wartości, o których mowa w lit. a, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości;
 2. w przypadku mocy maksymalnej poboru przez:
  1. wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najwyższą,
  2. odrzucenie trzech wartości najwyższych spośród wartości, o których mowa w lit. a, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości.
 3. W przypadku gdy wyznaczona dla obiektu wielkość mocy maksymalnej poboru jest większa niż łączna wielkość mocy umownej, określona dla tego obiektu w umowach, za wielkość mocy maksymalnej poboru przyjmuje się łączną wielkość mocy umownej.

Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Sposób ogłaszania

Komunikaty z informacją o wprowadzeniu stopni zasilania ogłaszane są przez ogólnodostępne środki masowego przekazu (media, prasa, internet) oraz na stronach internetowych Operatora Systemu Przesyłowego (PSE S.A.), Urzędu Regulacji Energetyki, a także Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Kto wprowadza?

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej może wprowadzić w drodze rozporządzenia Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Ograniczenia wprowadzane są na czas oznaczony i mogą dotyczyć zarówno całego kraju, jak i tylko części. 

Przed wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, ograniczenia może również wprowadzić Operator Systemu Przesyłowego – PSE S.A., lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Ważne informacje

Po wprowadzeniu danego stopnia zasilania, Odbiorcy, którzy podlegają planowi ograniczeń, mają obowiązek zmniejszyć pobór mocy do wartości określonej w planie i uzgodnionej z OSD.

Konsekwencją braku stosowania się do planu ograniczeń mogą być kary finansowe, nałożone na Odbiorcę przez organ uprawniony do kontroli przestrzegania planu – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach.

Komunikaty operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych

nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów.

Podmiotem uprawnionym do kontroli rzetelnego wykonywania obowiązków wynikających z planu ograniczeń jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Brak przestrzegania tych obowiązków może się wiązać z karą finansową nałożoną na Odbiorcę przez organ uprawniony.

PAMIĘTAJ! Realizacja planu ograniczeń pozwala na utrzymanie bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego.

Czym jest DSR i Interwencyjna Redukcja Poboru?

Program Demand Side Response (DSR) jest jedną z systemowych usług Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) jako operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania i bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Jedną z usług systemowych jest Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców (IRP), która polega na dobrowolnym i czasowym obniżeniu poboru mocy z sieci elektroenergetycznej lub przesunięciu w czasie jej poboru na polecenie OSP, w zamian za wynagrodzenie. Usługa IRP została zaprojektowana do wykorzystywania w celu zapewnienia bilansu mocy w KSE w sytuacjach ekstremalnych, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Istotnym warunkiem, umożliwiającym skorzystanie z usługi redukcji zapotrzebowania, jest techniczna możliwość obniżenia pobieranej mocy. W celu przyłączenia do usługi dbiorca powinien przejść weryfikację, w wyniku której otrzyma Certyfikat dla ORed.

Jak uzyskać Certyfikat dla ORed?

Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym treść IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed, dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.

W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), Stoen Operator Sp. z o.o. informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Stoen Operator Sp. z o.o. powinny być przesyłane w formie pisemnej lub w formie skanu na adresy:

Korespondencja papierowa:
 Stoen Operator Sp. z o.o.
 ul. Piękna 46
 00-672 Warszawa

Skany:
 info_operator@stoen.pl

W przypadku, gdy Obiekt Redukcji przyłączony jest do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, a wówczas OSDn powinien przesłać wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed do Stoen Operator Sp. z o.o.

Dodatkowo informujemy, że występowanie do Stoen Operator Sp. z o.o. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie certyfikatów przez OSDn do Stoen Operator Sp. z o.o., powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Otrzymałem Certyfikat dla ORed i co dalej?

Po otrzymaniu zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed odbiorca może aktywować ten certyfikat, wysyłając uzupełnione oświadczenie do Stoen Operator Sp. z o.o. na wyżej wskazany adres. Wówczas Stoen Operator Sp. z o.o. na podstawie danych zawartych w oświadczeniu zaktualizuje Certyfikat dla Obiektu Redukcji.

Sama aktywacja Certyfikatu dla ORed nie oznacza jeszcze świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru, ponieważ świadczenie odbywa się na podstawie zawartej z PSE S.A. „umowy o świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców”.

Odbiorca posiada dwie możliwości uczestniczenia w świadczeniu usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru:

 1. może samodzielnie świadczyć usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru i w drodze przetargu poprzez Platformę https://przetargi.pse.pl/ zawrzeć umowę o świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru z PSE S.A. (opcja dla odbiorcy mogącego dokonać redukcji poboru mocy na poziomie min. 1 MW). Wówczas należy skontaktować się z operatorem krajowym pod adresem dsr@pse.pl
    
 2. może oddać do dyspozycji swój/swoje ORed innemu podmiotowi (tzw. agregatorowi), który będzie reprezentował odbiorcę w kontaktach z PSE S.A. Lista aktywnych Agregatorów znajduje się na stronie https://www.pse.pl/uslugi-dsr/agregatorzy-i-osd
    


 

W przypadku dodatkowych pytań w zakresie certyfikacji dla ORed, prosimy o kontakt e-mailowy na adres poczty elektronicznej: info_operator@stoen.pl

Instrukcja uzupełnienia oświadczenia Odbiorcy w ORed