Zapewnienie możliwości przyłączenia
Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV
Grupa III - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV
Grupa IV - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (powyżej 40 kW)
Grupa V - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (do 40 kW)
Grupa VI - Wniosek o określenie tymczasowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Wniosek o potwierdzenie mocy przyłączeniowej
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
Wniosek o określenie warunków przyłączenia zakładu wytwarzania energii z modułem / modułami wytwarzania energii typu A, B, C, D do sieci elektroenergetycznej – gr. II, III, IV, V
Załącznik nr 1 do wniosku o określenie przyłączenia zakładu wytwarzania energii z modułem / modułami wytwarzania energii typu A, B, C, D do sieci elektroenergetycznej
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną nN i SN
Wniosek o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza
Wniosek o określenie warunków przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych/infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do sieci elektroenergetycznej nN i SN
Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną WN
Wniosek o scalenie mocy w lokalu do 40 kW
Wniosek o określenie warunków przyłączenia magazynu energii gr II, III, IV, V
Załącznik 1 do wniosku o określenie warunków przyłączenia magazynu energii - informacje techniczne
Załącznik 2 do wniosku o określenie warunków przyłączenia magazynu energii - specyfikacja techniczna
Wniosek o podział mocy w lokalu do 40 kW
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla grupy V i VI - do 40 kW)
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (powyżej 40 kW)
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej budynku wielolokalowego do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Załącznik nr 1 do zgłoszenia gotowości dla budynku wielolokalowego
Zgłoszenie gotowości do sprawdzenia przekładników i liczników
Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci / zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji z załącznikami
Zgłoszenie gotowości zakładu wytwarzania energii do przyłączenia
Zgłoszenie instalacji odnawialnego źródła energii dla prosumentów zbiorowych
Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania prosumentów zbiorowych energii odnawialnej
Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w procesie przyłączeniowym
Oświadczenie dla lokalu w budynku/budynku wielolokalowego
Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac
Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac w etapie tymczasowym w ramach usunięcia kolizji
Wytyczne - Koncepcja programowo-przestrzenna (należy dołączyć wersję elektroniczną Koncepcji wraz z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia)
Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
Załącznik do wniosku/wypowiedzenia - wykaz punktów poboru
Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową G (obowiązuje od 1.01.2024 r.)
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.01.2024 r.)
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Wyciąg z IRiESD
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (do 40 kW)
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy niebędący konsumentami (obowiązują od 1.08.2020 r.)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.01.2024r.)
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (powyżej 40 kW)
Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru energii objętych umową o świadczenie usług dystrybucji
Załącznik nr 2 - Instrukcja Współpracy Ruchowej
Załącznik nr 3 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (do 40 kW)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy będący przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (obowiązują od 1.01.2021 r.)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej - grupa taryfowa R (obowiązuje od 1.01.2024 r.)
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - śmierć Odbiorcy
Załącznik do wniosku/wypowiedzenia - wykaz punktów poboru
Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej
Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego
Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Wniosek o połączenie PPE w ramach rozliczania rynku mocy
Załącznik do wniosku/wypowiedzenia - wykaz punktów poboru
Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w procesie przyłączeniowym
Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 20.02.2021 r.)
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - konsument
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja
Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
Wyciąg z IRiESD
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - przedsiębiorca
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych
Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii
Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB
Załącznik nr 1 - Instrukcja współpracy ruchowej
Załącznik nr 2 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu Właściciela zakładu wytwarzania energii uwzględniająca dane układu pomiarowego
Załącznik nr 3 - Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji pomiędzy stronami niniejszej umowy.
Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna modułów wytwarzania energii
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dwukierunkowa) - dla Właścicieli zakładów wytwarzania energii
Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii objętych umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej
Załącznik nr 3 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu Właściciela zakładu wytwarzania energii uwzględniająca dane układu pomiarowego
Załącznik nr 4 - Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji pomiędzy stronami niniejszej umowy.
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych
Zgłoszenie dotyczące układu pomiarowego zainstalowanego na sieci Stoen Operator
Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego
Oświadczenie wykonawcy w celu załączenia po modernizacji instalacji
Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej
Przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do dodatkowej ekspertyzy
Zlecenie sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego
Zlecenie dotyczące usługi wyłączenia napięcia/dozoru
Zgłoszenie do remontu / modernizacji instalacji budynków wielolokalowych
Zlecenie wykonania usługi dodatkowej
Wniosek o trwałą likwidację przyłącza energetycznego
Zawiadomienie o szkodzie
Wniosek o wymianę licznika tradycyjnego na licznik ze zdalną transmisją danych
Wniosek o uruchomienie / wyłączenie interfejsu lokalnego licznika zdalnego odczytu
Dyspozycja dotycząca nadpłaty
Zgoda na obciążanie rachunku - Klient indywidualny
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku - Klient indywidualny
Zgoda na obciążanie rachunku - Klient biznesowy
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku - Klient biznesowy
Wniosek o sprostowanie danych osobowych
Wniosek o kopię danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego
Wzór oświadczenia opłaty OZE i kogeneracyjnej