07 czerwca 2024

Karta aktualizacji IRiESD nr 41/B/23/2024

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 41/B/23/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany dotyczące w szczególności:

 1. Aktualizację warunków formalno-prawnych zawartych w IRiESD wynikających z dokumentów wskazanych poniżej.
 2. Dostosowanie IRiESD do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w szczególności w zakresie:
 • zasad przyłączenia do sieci OSD,
 • zasad współpracy z OSDn,
 • zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego,
 • wprowadzenia postanowień odnoszących się do świadczenia usług bilansujących,
 • wymagań technicznych określonych dla podmiotów przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
 • parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • dopuszczalnych zakłóceń, które mogą wprowadzać moduły wytwarzania energii przyłączone do sieci o napięciu 110 kV.
 1. Dostosowanie zapisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wynikające ze zmiany IRiESP (np. usunięcie trybu ograniczenia poziomu napięć, aktualizacja zapisów dotyczących trybu awaryjnego i trybu automatycznego).
 2. Wprowadzenie zapisów dotyczących redysponowania nierynkowego w odniesieniu do jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci OSD.
 3. Dostosowanie IRiESD do nowych WDB w zakresie:
 • zmiany podstawowego okresu funkcjonującego na Rynku Bilansującym z godziny na 15-minut,
 • nowej struktury Rynku Bilansującego poprzez wprowadzenie nowego podmiotu jako dostawcy usług bilansujących (DUB) bez jednoczesnego obowiązku pełnienia na RB funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB),
 • wprowadzenia podmiotu odpowiedzialnego za niezbilansowanie zasobów (POBz), dla których konieczne jest dostosowanie zasad funkcjonowania rynku bilansującego i detalicznego.
 1. Zmianę IRiESD w zakresie zasad konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych.
 2. Dodano ogólne zasady współpracy dotyczące usług bilansujących świadczonych przez DUB zgodnie z wymaganiami określonymi w WDB.
 3. Zaktualizowano postanowienia IRiESD w zakresie wprowadzonej przez OSP do katalogu usług systemowych, usługi w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej (usługa IRP), która jest świadczona w postaci usługi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców, zapewniającej OSP dostęp do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru energii elektrycznej.
 4. Dodanie, usunięcie bądź aktualizacja definicji i skrótów stosowanych w IRiESD wynikających z dokumentów wskazanych pkt 2.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 41/B/23/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od dnia 14 czerwca  2024 roku.

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr 41/B/23/2024
Karta aktualizacji IRiESD 41/B/23/2024