22 kwietnia 2024

Karta aktualizacji IRiESD nr 40/B/22/2024

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 40/B/22/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany dotyczące w szczególności:

  • Aktualizacji usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej o dodanie nowej usługi - interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców, polegającej na zwiększeniu poboru mocy przez odbiorców na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
  • Aktualizacji postanowień dotyczących obowiązków Stoen Operator wynikających z wprowadzenia usługi interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców,
  • Dostosowanie IRiESD w zakresie dotyczącym certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) poprzez:
    • wskazanie, że certyfikacja ORed na dotychczasowych zasadach będzie realizowana na potrzeby świadczenia obu usług systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, tj. jak do tej pory na potrzeby interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców oraz na potrzeby nowej usługi;
    • usunięcie postanowień dotyczących procesu certyfikacji w trybie podstawowym zakończonego w terminie 4 miesięcy od daty wejścia w życie zmian IRiESP wprowadzających certyfikację ORed w trybie podstawowym.
  • Aktualizacji postanowień związanych z pozyskiwaniem danych pomiarowych dla ORed wynikających z wprowadzenia usługi interwencyjnego ofertowego zwiększenia poboru mocy przez odbiorców.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 40/B/22/2024 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od dnia 6 maja 2024 roku.

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr 40/B/22/2024
Karta aktualizacji IRiESD 40/B/22/2024