Usługi świadczone w ramach tej kategorii:

  • przeglądy i oględziny stacji transformatorowych
  • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odbiory pomieszczeń stacji transformatorowych
  • badania kamerą termowizyjną
  • przygotowanie pomieszczeń stacji
  • gotowość do naprawy urządzeń elektroenergetycznych Klienta