Szanowni Państwo, Zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych": Zgodnie z postanowieniami opublikowanego dokumentu pt. "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG),  przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci,  akceptowane natomiast będą w ramach tego procesu Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A. Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. planujemy wejście w życie nowej wersji dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: Enea Operator. Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. wymagań, wynikających z Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG), wprowadzonego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku, Stoen Operator przedstawia dokument będący zbiorem wymagań technicznych wynikających z ww. rozporządzenia (w tym także z opracowanych na bazie przepisów Kodeksu przez operatorów systemów wymogów ogólnego stosowania) w stosunku do modułów wytwarzania typu A, tj. których moc maksymalna wynosi co najmniej 0,8 kW, ale jest mniejsza niż 200 kW.   Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania) Załącznik do powiadomienia – Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany modułu parku... Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy (plik do pobrania) Załącznik... Wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C ... Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie  (plik do pobrania) Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW... Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388, w dniu 7 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2013/1366 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator. Na podstawie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)  ulega zmianie treść art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220). Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego... W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: „EB GL”, od angielskiej nazwy kodeksu – Electricity Balancing Guideline), które obowiązują od 18 grudnia 2017 r. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN Wytyczne EB GL stanowią jeden z aktów z... Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”). Wersja elektroniczna ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=PL   Zgodnie z art. 7 ust. 4 NC RfG, właściwy operator systemu zobowiązany...