Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018

Data dodania: 25.04.2019

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 15/B/8/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsze zmiany IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami), z ustawy Prawo energetyczne art. 9g)  w szczególności w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 15/B/8/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 22 kwietnia 2019 roku.

Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018
Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 28.06.2018

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator. 

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych źródłach energii, uzupełniono Załącznik nr 1, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że proces konsultacji będzie trwał 4 tygodnie (zamiast minimalnych 2 tygodni wynikających z ustawy Prawo energetyczne), a w trakcie trwania konsultacji zostaną zorganizowane przez PTPiREE warsztaty dla użytkowników systemu, w trakcie których zostaną omówione planowane zmiany IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 15/B/8/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 26 lipca 2018 roku. 

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Projekt Karty aktualizacji nr 15/B/8/2018
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 15/B/8/2018