× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
Specyfikacja techniczna przekładników AMI(NS-WT-2017-11)
Wymagania montażowe dla instalacji teleinformatycznych MBS NS-WT-2022-02
Wymagania montażowe dla instalacji torów i urządzeń antenowych infrastruktury AMI NS-WT-2022-03
Wymagania montażowe dla układów pomiarowo-bilansujących instalowanych w stacjach SNnN NS-WT-2022-04
Warunki techniczne układania kabli energetycznych na napięcie znamionowe 0,6 - 1 kV oraz 12 - 20 kV
Warunki techniczne rozwiązań w pobliżu i skrzyżowaniu z siecią gazowa wer. publ
Warunki techniczne rozwiązań w pobliżu i skrzyżowaniu z siecią ciepłowniczą wer. publ
Wytyczne Techniczne Budowy Sieci SN i nN
Wytyczne Techniczne Budowy Sieci SN i nn
Warunki techniczne rozwiązań w pobliżu i skrzyżowaniu z siecią ciepłowniczą
Warunki techniczne rozwiązań w pobliżu i skrzyżowaniu z siecią gazową
Zlecenie uzgodnienia projektu
Protokół odbioru dokumentacji projektowej
Załącznik nr 1 do lokalizacji złącza
Protokół odbioru usługi geodezyjnej 2020
Lokalizacja złącza kablowego wraz z szafką pomiarową
Załącznik nr 1 do lokalizacji złącza
Załącznik nr 2 do lokalizacji złącza
Przykładowy spis treści
Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 20.02.2021 r.)
Stoen Operator Korzystanie z serwera sFTP
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.6 obowiązująca do 28.08.2018 r.)
Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej/zmiany sprzedawcy
Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
Załącznik do wniosku o połączenie PPE
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie urządzeń w grupie taryfowej R
Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej
Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego
Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Wniosek o połączenie PPE w ramach rozliczania rynku mocy
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - konsument
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji
Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB
Lista Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe
Oświadczenie wykonawcy w celu załączenia po modernizacji instalacji
Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej
Zgłoszenie dotyczące układu pomiarowego zainstalowanego na sieci Stoen Operator
Przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do dodatkowej ekspertyzy
Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Stoen Operator
Kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Stoen Operator
Standard wymagań dla usług geodezyjnych - Specyfikacja techniczna (NS-ST-2017-03)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w procesie przyłączeniowym
Oświadczenie dla lokalu w budynku/budynku wielolokalowego
Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac
Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac w etapie tymczasowym w ramach usunięcia kolizji
Specyfikacja techniczna złącz kablowych, kablowo-licznikowych, licznikowych niskiego napięcia (NS-ST-2020-04)
Wytyczne techniczne ukˆadów pomiarowych
Załącznik nr 1 do Wytycznych
Załącznik nr 4 do Wytycznych
Specyfikacja techniczna - Osprzęt linii napowietrznych nN - elementy słupów i inne cz.3 (FLT20_0440)
Specyfikacja techniczna - Osprzęt izolowanych linii napowietrznych nN cz.1 (FLT20_0440)
Specyfikacja techniczna - Osprzęt nieizolowanych linii napowietrznych nN cz.2 (FLT20_0440)
Specyfikacja techniczna - środki ochrony od przepięć linii napowietrznych nN cz.2 (FLT20_0420)
Specyfikacja techniczna - kable o izolacji powinitowej nN (KAB-02-0200)
Specyfikacja techniczna - rury osłonowe (SMO-ST-2007-10)
Specyfikacja techniczna - mufa przelotowa do kabli (KAB-20-0420)
Specyfikacja techniczna - mufa końcowa do kabli nN (KAB-20-0440)
Wymagania techniczne szafek MBS(NS-WT-2017-12)
Specyfikacja techniczna aparatury nn dla miejskich stacji transformatorowych(SM-ST-2009-16)
Specyfikacja techniczna budynkow stacji transformatorowych 15-0,4 kV (SOM-ST-2004-13)
Standard dla urządzeń Smart Grid (NS/ST/2020/11)
Rozdzielnica jednosystemowa SN w izolacji powietrznej - Specyfikacja techniczna (NS-ST-2020-07)
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa SN (EAZ) - Specyfikacja techniczna (NS-ST-2020-02)
Łącze inżynierskie (EAZ) - Specyfikacja techniczna (NS-ST-2020-03)
Bateria akumulatorów (SN) - Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych SN (linie nieizolowane niepełnoizolowane i pełnoizolowane) (SM-ST-2006-5)
Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych SN (linie nieizolowane niepełnoizolowane i pełnoizolowane) (SM-ST-2004-04)
Linie napowietrzne SN - armatura i izolatory (FLT-20.0430-cz.3)
Linie napowietrzne SN - osprzet i izolatory. Konstrukcja i montaz. (FLT-20.0430-cz.1)
Specyfikacja techniczna - kable z poletylenu usieciowanego SN (KAB-03-0205)
Specyfikacja techniczna - Głowice konektorowe do kabli SN (KAB_25_0455)
Specyfikacja techniczna - Głowice kablowe do kabli SN (KAB_25_0445)
Specyfikacja techniczna - Mufa przelotowa do kabli SN (KAB-25-0415)
Łącze inżynierskie (EAZ) - Specyfikacja techniczna (NS-ST-2020-03)
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa WN (EAZ) - Specyfikacja techniczna (NS-ST-2020-01)
Rozdzielnia GIS 110 kV (Dyrektywa) - Specyfikacja techniczna (HAT 10.0100)
Bateria akumulatorów (WN) - Specyfikacja techniczna
Kompozytowe izolatory długopniowe - Specyfikacja techniczna (HFL 20.0410)
Przewody stalowo-aluminiowe - Specyfikacja techniczna (HFL 11.0310)
Liniowe izolatory kompozytowe 110kV - Specyfikacja techniczna (SM-ST-2008-01)
Porcelanowe izolatory długopniowe - Specyfikacja techniczna (HFL 20.0400)
Kable elektroenergetyczne 110 kV - Specyfikacja techniczna (HSK 01.0210)
Instrukcja układania linii kablowych 110 kV - Instrukcja techniczna
Wyciąg z IRiESD
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - demontaż licznika
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - śmierć Odbiorcy
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (do 40 kW)
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy niebędący konsumentami (obowiązują od 1.08.2020 r.)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.01.2023r.)
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (powyżej 40 kW)
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G
Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)
Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców z grupą taryfową G (obowiązuje od 1.01.2023 r.)
Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x
Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 1.08.2020 r.)
Pełnomocnictwo ogólne
Przykładowy projekt zabezpieczenia kabli
Strategia Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej Stoen Operator (IHS.01.0200)
Specyfikacja techniczna ogrodzeń LEKKICH terenu wnętrzowych stacji energetycznych (NS-ST-2022-03)
Specyfikacja techniczna ogrodzeń CIĘŻKICH terenu napowietrznych stacji energetycznych (NS-ST-2022-04)
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla grupy V i VI - do 40 kW)
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (powyżej 40 kW)
Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej budynku wielolokalowego do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Załącznik nr 1 do zgłoszenia gotowości dla budynku wielolokalowego
Zapewnienie możliwości przyłączenia
Wniosek o potwierdzenie mocy przyłączeniowej
Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV
Grupa III - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV