Zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa, ale też względy ekonomiczne sprawiają, że w naszym kraju utrzymuje się zainteresowanie sektorem OZE. Wraz z rosnącą ilością „zielonej” energii pojawia się potrzeba podwyższania efektywności i elastyczności systemu elektroenergetycznego. O znaczeniu segmentu magazynów energii dla tych obszarów mówił Łukasz Sosnowski, Menedżer ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Badawczo-Rozwojowych w Stoen Operator podczas konferencji „Transformacja Energetyczna i Magazynowanie Energii”.

Kolejne rekordy polskiego OZE

W ubiegłym roku produkcja energii ze źródeł odnawialnych była rekordowo wysoka i sięgnęła poziomu 44 TWh. Łącznie różnego rodzaju źródła OZE odpowiadały w 2023 roku za 27% krajowej produkcji.

Na koniec roku moc zainstalowana OZE w Polsce wyniosła 28 778,5 MW, co oznacza wzrost o aż 6 113,1 MW w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Przebicie bariery 6 GW rocznego przyrostu mocy ze źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci dystrybucyjnych zwiastować może coraz częściej pojawiające się okresy z nadwyżkami energii.  Wymagać to będzie lepszego przystosowania sieci na odbiór zwiększonych mocy.

- Dalsze integrowanie segmentu OZE w systemie energetycznym wiąże się ściśle z koniecznością zwiększenia jego elastyczności.  Oznacza to potrzebę wyższych inwestycji w różne formy magazynowania energii. To obszar z dużym potencjałem, który na naszym rynku nabiera coraz większego znaczenia – zauważył Łukasz Sosnowski podczas debaty w trakcie panelu „Transformacja energetyczna w Polsce i Europie”.

Zmagazynowana energia, stabilniejszy system

Rosnącą popularność tego rozwiązania potwierdzają wyniki przyłączeń stołecznego operatora systemu dystrybucyjnego. Tylko w ubiegłym roku na terenie aglomeracji warszawskiej Stoen Operator przyłączył do swojej infrastruktury sieciowej 276 magazynów energii współpracujących z mikroinstalacjami, o łącznej mocy 1,59 MW. Na koniec 2023 roku w sieci operatora  było już w sumie 310 magazynów o łącznej mocy 1,76 MW. Umożliwiają one gromadzenie nadwyżek energii w okresach obniżonego popytu i korzystanie z niej w momencie zwiększonego zapotrzebowania, dzięki czemu zwiększają stabilność systemu elektroenergetycznego.

- Chcąc korzystać z zawsze dostępnej energii elektrycznej, musimy stawiać na rozwój elastycznych systemów dystrybucyjnych. Wymagać to będzie holistycznego podejścia, które uwzględni w równym stopniu aspekty techniczne, ekonomiczne, jak i społeczne, a także oprze się na współpracy wszystkich uczestników rynku. Ponadto należy stawiać na nowe technologie. Inteligentne sieci, magazynowanie energii czy  zaawansowane systemy zarządzania danymi są kluczowe dla rozwoju sektora energetycznego podkreślał w swoich wypowiedziach Łukasz Sosnowski.

Dalszy i coraz intensywniejszy rozwój rynku magazynowania energii to nie tylko perspektywa na efektywniejsze i bardziej zrównoważone korzystanie z zasobów energetycznych. Może się on także przyczynić do powstawania lokalnych wspólnot energetycznych na większą skalę i zachęcić prosumentów do nowych inwestycji w zieloną energię.

Źródło: