10 czerwca 2024

Karta aktualizacji IRiESD nr 42/B/24/2024

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 42/B/24/2024 zmiany zapisów IRiESD obejmują w szczególności:

  1. Wprowadzenie zmian w zakresie zasad sprzedaży rezerwowej obowiązującym od daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE.
  2. Wprowadzenie obowiązku zawierania wyłącznie umów kompleksowych przez odbiorców w gospodarstwach domowych.
  3. Wprowadzenie nowych definicji dotyczących umowy sprzedaży i umowy kompleksowej oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w treści IRiESD.
  4. W związku z punktem 1), w tym usunięciem definicji „Wyprowadzenie URD z PPE”, dodano zapisy określające termin zakończenia na wniosek odbiorcy świadczenia usług dystrybucji na podstawie umowy dystrybucji albo umowy kompleksowej.
  5. Zmiana lub dodanie definicji wynikających z Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IRiESP-OIRE.
  6. Zmiany wynikające z WDB, m.in. w zakresie zmiany oznaczenia skrótu „POB” oraz w zakresie nieobjętym Kartą aktualizacji nr 41/B/23/2024 w treści IRiESD obowiązującej od daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE.
  7. Zmiana treści IRiESD, w tym treści wynikającej z Karty aktualizacji nr 35/B/19/2023 IRiESD wynikająca z Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IRiESP-OIRE od daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE.
  8. Aktualizacja publikatorów aktów prawnych przytoczonych w IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 42/B/24/2024 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 10.07.2024 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Projekt Karty aktualizacji IRiESD nr 42/B/24/2024
Dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 42/B/24/2024
Tekst ujednolicony IRIESD (przed CSIRE) ze zmianami wynikającymi z Karty aktualizacji nr 42/B/24/2024 (Zakres zmian IRiESD obowiązujących od daty wskazanej w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej Kartę aktualizacji nr 42/B/24/2024)
Tekst ujednolicony IRIESD (po CSIRE) ze zmianami wynikającymi z Karty aktualizacji nr 42/B/24/2024 (Zakres zmian IRiESD obowiązujących od dnia uruchomienia produkcyjnego CSIRE przez OIRE)
Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 42/B/24/2024