Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Oś priorytetowa I – zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji
działających na niskich i średnich poziomach napięcia

PODDZIAŁANIE: 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych
o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

Tytuł projektu: 

Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów.

Projekt nr. POIS.01.04.01-00-0002/18

Cel główny:

Realizacja projektu zapewni efektywny i zrównoważony pod względem ekonomicznym i technicznym system energetyczny na terenie objętym projektem oraz przyczyni się do ograniczenia strat sieciowych oraz redukcji wskaźników SAIDI/SAIFI.

Realizacja:

Projekt obejmuję zabudowę w stacjach SN/nN 200szt. wskaźników zwarcia wraz z komunikacją do systemu SCADA oraz wymiany 10szt. istniejących  transformatorów na nowe jednostki niskostratne z automatyczną regulacją napięcia.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do szybkiej detekcji zwarcia w sieci SN oraz szybkiego wydzielenia uszkodzonego fragmentu sieci. Wprowadzenie funkcjonalności SMART przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszy oddziaływanie systemu elektroenergetycznego na środowisko.

Całkowita wartość projektu: 6 476 811,00 zł brutto

Wkład UE: 3 858 766,00 zł (74,65% kosztów kwalifikowanych) 

Tytuł projektu:

Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez zastosowanie stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci.

Projekt nr. POIS.01.04.01-00-0003/18

Cel główny:

Realizacja projektu zapewni efektywny i zrównoważony pod względem ekonomicznym i technicznym system energetyczny na terenie objętym projektem oraz przyczyni się do ograniczenia strat sieciowych oraz redukcji wskaźników SAIDI/SAIFI.

Realizacja:

Projekt obejmuje swoim zakresem wymianę starego, pracującego w stacji przez ponad 30 lat transformatora o mocy 250kVA na nowy o tej samej mocy, budowę magazynu energii elektrycznej i punktu ładowania samochodów elektrycznych oraz zakup samochodów elektrycznych wyposażonych w technologię V2G, umożliwiającą wykorzystanie pojazdów jako mobilnego magazynu energii. Stacja po modernizacji będzie posiadała funkcjonalności smart co uczyni z niej element inteligentnej sieci SMART GRID.

Planowane efekty:

Dzięki funkcjonalności SMART przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszy oddziaływanie systemu elektroenergetycznego na środowisko.

Całkowita wartość projektu:  1 691 520,00 zł brutto

Wkład UE: 943 500zł ( ~ 85% kosztów kwalifikowanych)