13 lutego 2024

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 41/B/23/2024 zmiany zapisów IRiESD obejmują w szczególności:

 1. Aktualizację warunków formalno-prawnych zawartych w IRiESD wynikających z dokumentów wskazanych w pkt 2.
 2. Dostosowanie IRiESD do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w szczególności w zakresie:
  1. zasad przyłączenia do sieci OSD,
  2. zasad współpracy z OSDn,
  3. zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego,
  4. wprowadzenia postanowień odnoszących się do świadczenia usług bilansujących,
  5. wymagań technicznych określonych dla podmiotów przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
  6. parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  7. dopuszczalnych zakłóceń, które mogą wprowadzać moduły wytwarzania energii przyłączone do sieci o napięciu 110 kV.
 3. Dostosowanie zapisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wynikające ze zmiany IRiESP (np. usunięcie trybu ograniczenia poziomu napięć, aktualizacja zapisów dotyczących trybu awaryjnego i trybu automatycznego).
 4. Wprowadzenie zapisów dotyczących redysponowania nierynkowego w odniesieniu do jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci OSD.
 5. Dostosowanie IRiESD do nowych WDB w zakresie:
  1. zmiany podstawowego okresu funkcjonującego na Rynku Bilansującym z godziny na 15-minut,
  2. nowej struktury Rynku Bilansującego poprzez wprowadzenie nowego podmiotu jako dostawcy usług bilansujących (DUB) bez jednoczesnego obowiązku pełnienia na RB funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB),
  3. wprowadzenia podmiotu odpowiedzialnego za niezbilansowanie zasobów (POBz), dla których konieczne jest dostosowanie zasad funkcjonowania rynku bilansującego i detalicznego.
 6. Zmianę IRiESD w zakresie zasad konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych.
 7. Dodano ogólne zasady współpracy dotyczące usług bilansujących świadczonych przez DUB zgodnie z wymaganiami określonymi w WDB.
 8. Zaktualizowano postanowienia IRiESD w zakresie wprowadzonej przez OSP do katalogu usług systemowych, usługi w zakresie interwencyjnej dostawy mocy czynnej (usługa IRP), która jest świadczona w postaci usługi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców, zapewniającej OSP dostęp do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru energii elektrycznej.
 9. Dodanie, usunięcie bądź aktualizacja definicji i skrótów stosowanych w IRiESD wynikających z dokumentów wskazanych pkt 2.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 41/B/23/2024 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 14.03.2024 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Projekt Karty aktualizacji IRiESD nr 41/B/23/2024
Dokument wyjaśniający do Karty aktualizacji nr 41/B/23/2024
Tekst ujednolicony IRIESD ze zmianami wynikającymi z Karty aktualizacji nr 41/B/23/2024
Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 41/B/23/2024