Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

 • kliknij w niebieski przycisk poniżej i złóż wniosek online bez wychodzenia z domu,
 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Uwaga:
Podstawą do terminowego rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.


Ważna informacja:
prawidłowa i ostateczna wielkość mocy przyłączeniowej dla obiektu musi zostać określona przez elektryka.


Sprawdź cennik stawek opłat przyłączeniowych - znajdziesz go w rozdziale 4. Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Pamiętaj, aby zaznaczyć na wniosku:

 • jaką drogą chcesz otrzymać propozycję umowy o przyłączenie (pocztą, odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja lub otrzymać podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail podany w polu Dane Klienta we wniosku),
 • w jaki sposób chcesz być informowany o statusie przyłączenia (e-mail lub SMS).

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
 • odpis nadania NIP, REGON, KRS lub CEiDG - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,
 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem działki oraz obiektu - mapy należy dostarczyć z zachowaniem skali oryginalnych map (preferowana skala 1:500 lub 1:1000),
 • oświadczenie wielolokalowe podpisane przez zarządcę budynku – jeśli jesteś mieszkańcem budynku wielorodzinnego, np. bloku lub kamienicy,
 • w przypadku zamiaru wybudowania nowego obiektu, w którego instalacji wewnętrznej zainstalowane będą punkty ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywane na użytek własny użytkowników obiektu, należy w bilansie mocy wyszczególnić ilości oraz moce przyłączeniowe punktów ładowania.

Uwaga:
W przypadku zamiaru budowy dodatkowo ogólnodostępnej stacji ładowania (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych) lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego należy dodatkowo złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych / infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do sieci elektroenergetycznej nN i SN, dostępny na stronie https://www.innogystoenoperator.pl/pl/dokumenty/wnioski-przylaczenia-do-sieci

Oczekuję na warunki przyłączenia

Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od rodzaju Twojego wniosku. Dla wniosku Grupy V czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia wynosi do 21 dni.


Od momentu złożenia wniosku, aż do zakończenia procesu:

 • będziesz informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.
  Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.

W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Otrzymałem umowę o przyłączenie

Jeśli akceptujesz proponowane warunki, podpisz umowę i odeślij ją na adres:

 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

lub

 • zawrzyj ją osobiście w: Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31).

Przyłącze jest w trakcie realizacji

Realizacja warunków - w zależności od rodzaju instalacji, innogy Stoen Operator proponuje umowę dostosowaną do okoliczności przyłącza. Umowy dzielą się według rodzaju procesu.


Proces bezinwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


Z naszej strony realizacja warunków przyłącza rozpocznie się z chwilą gdy:

 • podpiszesz umowę o przyłączenie i wpłacisz całą kwotę opłaty przyłączeniowej,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • przygotujesz instalację elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia,
 • zgłosisz przygotowaną instalację do odbioru w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18.
   


Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:

 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.
  Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.

W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.


Proces inwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


Proces realizacji warunków przyłączeniowych rozpocznie się z chwilą podpisania przez Ciebie umowy o przyłączenie i realizowany jest w terminach:

 • Do 5 miesięcy
  Realizacja dotyczy głównie przyłączy napowietrznych oraz kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza. W tym terminie obowiązkiem Klienta jest przygotowanie wraz z elektrykiem instalacji odbiorczej w obiekcie.
 • Do 18 miesięcy
  Realizacja dotyczy głównie przyłączy kablowych, gdy niezbędne jest wykonanie przez nas projektu dla Twojego przyłącza.
 • W terminie do 5-miesięcy od daty złożenia uzgodnionej, kompletnej dokumentacji, z wyłączeniem miesięcy zimowych tj. 15 XI- 15 III
  Gdy wykonujesz dokumentację projektową we własnym zakresie (na własny koszt) oraz użyczasz ją nieodpłatnie na rzecz innogy Stoen Operator.


Zakończenie realizacji całego procesu rozpocznie się z chwilą, gdy:

 • otrzymasz od nas zgłoszenie gotowości do przyłączenia Twojej instalacji wraz z fakturą i opłacisz drugą ratę opłaty przyłączeniowej,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • przygotujesz instalację elektryczną w obiekcie,
 • zgłosisz gotowość do załączenia w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18. Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.


Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:

 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP,"
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.

Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne. W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Podpisałem umowę na sprzedaż energii

Masz dwie możliwości:

 1.  Podpisujesz umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą energii.
 2. Zawierasz kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Aby dopytać o szczegóły dotyczące rodzaju umowy oferowanej przez danego sprzedawcę, skontaktuj się z wybraną firmą i zapytaj o nie.


Pamiętaj:
Aby zakończyć proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i korzystać z energii elektrycznej dokonaj zgłoszenia gotowości swojej instalacji do przyłączenia w Serwisie Technicznym w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja, ul. Rudzka 18.


W tym celu wypełnij formularz zgłoszenia gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia.

Korzystam już z energii elektrycznej

Właśnie zakończył się proces przyłączenia Twojej instalacji do naszej sieci energetycznej.

Teraz naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe działanie sieci i dostarczanie Ci energii.

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji, możesz się z nami skontaktować następującymi kanałami:

 • Infolinia +48 22 821-3131 (24h/7 dni w tygodniu)
 • Faks +48 22 821-3132
 • E-mail operator@innogy.com
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów *dotyczy klientów posiadających umowę o świadczenie usług dystrybucji


Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31