Ważne informacje

Ważne informacje

Moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu!

 • w przypadku braku informacji o mocy przyłączeniowej, należy wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie mocy.
 • w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej, należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia dla zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu lub zmniejszyć ilość generatorów.

Jeżeli został złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia na zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu w celu przyłączenia mikroinstalacji o planowanej mocy (bez konieczności zmniejszania mocy tej mikroinstalacji), należy zrealizować poniższe punkty, aby zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji zostało zaakceptowane przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  i mogło zostać zrealizowane:

 • po otrzymaniu warunków przyłączenia podpisanie umowy o przyłączenie i odesłanie jej do Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
 • uiszczenie opłaty za przyłączenie (o ile jest to wymagane zapisami umowy o przyłączenie),
 • przygotowanie instalacji odbiorczej zgodnie z wydanymi warunkami,
 • wypełnienie zgłoszenie gotowości wraz z zał. nr 1, na którym podpisała się osoba z uprawnieniami w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych,
 • podpisanie aneksu do kompleksowej umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji na zwiększoną moc przyłączeniową obiektu,
 • wysłanie zgłoszenia gotowości wraz z potwierdzeniem zawarcia w/w umowy na adres bokd.serwis@innogy.com,
 • złożenie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji

Montaż instalacji

Aby instalacja wytwórcza została dobrze zamontowana, musi ją wykonać instalator, który zagwarantuje jej prawidłowe działanie i potwierdzi bezpieczeństwo jej użytkowania.

Maksymalna moc generatorów dla inwertera 1-fazowego wynosi 3,68 kW Zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) innogy Stoen Operator Sp. z o.o, przyłączanie jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW realizowane jest w sposób 3-fazowy.

Zgłoszenie przyłączenia

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

 • kliknij w niebieski przycisk poniżej i złóż wniosek online bez wychodzenia z domu,
 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Ważne informacje

Przedkładany schemat powinien być potwierdzony podpisem osoby posiadającej ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kopia ważnych uprawnień z podaniem ich numeru).

Jednokreskowy schemat elektryczny powinien jednoznacznie wskazywać miejsce przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu i miejsce połączenia instalacji obiektu z siecią innogy Stoen Operator.

 • zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji musi zawierać dane klienta zgodne z danymi klienta podanymi na fakturze dotyczącej obiektu, w instalacji którego ma zostać przyłączona mikroinstalacja,
 • jeżeli zmienił się adres, a zmiana ta nie została zgłoszona do sprzedawcy, należy dołączyć zawiadomienie z   urzędu o zmianie/nadaniu adresu do zgłoszenia mikroinstalacji,

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dokonywane wyłącznie na aktualnym formularzu Zgłoszenia, obowiązującym w dniu jego składania w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Aktualny formularz Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji dostępny jest pod linkiem:

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu wskazujący miejsce i sposób przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu oraz miejsce przyłączenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator.
 2. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 3. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
 4. Zgoda zarządcy obiektu na przyłączenie mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu – dotyczy budynków wielolokalowych.
 5. Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Weryfikacja innogy Stoen Operator

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji zostanie sprawdzone pod względem poprawności i kompletności danych oraz załączników, a w przypadku braku zastrzeżeń innogy Stoen Operator Sp. z o.o., mikroinstalacja zostanie przyłączona w terminie 30 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości w zawartych w Zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji danych lub załącznikach innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wyśle informację o konieczności dostarczenia dodatkowych wyjaśnień / uzupełnień.

UWAGA: W przypadku otrzymania pisma o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień / uzupełnień niezbędne jest wypełnienie i ponowne złożenie do innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Realizacja przyłączenia

Oczekuj na realizację zlecenia związanego z zainstalowaniem licznika dwukierunkowego.
 

Ważne informacje
Po zweryfikowaniu złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu na zainstalowanie licznika energii elektrycznej umożliwiającego pomiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.

Po wymianie licznika otrzymasz potwierdzenie wykonania zlecenia. Data wymiany starego licznika na licznik dwukierunkowy jest datą rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez Twoją mikroinstalację.

Najczęstsze błędy

 • zaplanowanie (zgłoszenie) mikroinstalacji o mocy większej niż moc przyłączeniowa obiektu,
 • niedopełnienie formalności dotyczącej zwiększenia mocy przyłączeniowej w przypadku wystąpienia o określenie warunków przyłączenia na zwiększenie mocy przyłączeniowej,
 • podanie nieprawidłowych danych w zgłoszeniu (np. niezgodność danych klienta, nr licznika, adresu),
 • niekompletnie wypełnione zgłoszenie (np. brak schematu, brak załączników do zgłoszenia, brak pieczątki / podpisu instalatora mikroinstalacji lub podpisu Klienta"),
 • brak certyfikatu sprzętu spełniającego wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
 • złożenie zgłoszenia na nieaktualnym formularzu,
 • zainstalowanie inwertera 1-fazowego dla mocy generatorów powyżej 3,68kW