Informacja na temat rozliczeń

W ramach umowy dystrybucyjnej otrzymują Państwo od Stoen Operator fakturę, która stanowi rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji. Faktura zawiera rozliczenie za poprzedni okres rozliczeniowy i mogą być do niej dołączone prognozy zużycia.

Rozliczenie następuje zgodnie z wybraną przez klienta grupą taryfową i dokonywane jest w okresach rozliczeniowych ustalonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji. Klienci indywidualni mają możliwość wyboru między miesięcznym, półrocznym i rocznym okresem rozliczeniowym. Klienci, którzy wybrali półroczny lub roczny okres rozliczeniowy dokonują opłat za energię elektryczną co dwa miesiące na podstawie wystawianej co faktury VAT oraz na podstawie prognoz zużycia. Pozostali klienci dokonują opłat na podstawie faktur otrzymywanych co miesiąc.

Małe i średnie firmy (drobny handel, punkty usługowe, punkty gastronomiczne, sklepy, przychodnie zdrowia, itp.) dokonują opłat za energię elektryczną co miesiąc na podstawie wystawianej faktury VAT.

Wskazania licznika do rozliczenia przyjmowane są na podstawie odczytu dokonanego przez upoważnioną osobę lub przez klienta. Terminy odczytu wskazań licznika ogłaszane są przez Stoen Operator w zawiadomieniach wywieszanych w widocznych miejscach.

Więcej informacji na temat odczytu wskazań licznika znajdziesz tutaj >

Od 15 kwietnia 2013 r. Klienci Stoen Operator otrzymują nowe - czytelne i kolorowe faktury.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się teraz na pierwszej stronie i są wyraźnie oznaczone w szarych polach. Dzięki temu Klient z łatwością odnajdzie najistotniejsze pozycje, których poszukuje - kwotę i termin płatności.

Nowa faktura to również oszczędność papieru. Drukujemy dwustronnie, więc Klient otrzymuje mniejszą liczbę kartek. Nowością jest także umieszczenie na fakturze informacji o bieżących produktach i usługach dostępnych w Stoen Operator.

Klienci indywidualni Stoen Operator najczęściej wybierają 6-miesięczny okres rozliczeniowy i otrzymują fakturę za energię elektryczną raz na pół roku. Do faktury dołączone są trzy blankiety, na podstawie których należy dokonać płatności.

Faktura zawiera rozliczenie za poprzedni okres rozliczeniowy i powinna być dostarczona nie później niż na 7 dni przed wymagalnym terminem płatności. Jeśli Klient nie otrzymał faktury w tym czasie, powinien zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klientów. Opóźnienie w zapłacie powoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę (także za przekroczenie terminu płatności ustalonych rat).

Przed kontaktem z Stoen Operator prosimy o przygotowanie numeru konta umowy, który znajduje się w prawym górnym rogu faktury. Ułatwi to znacznie załatwienie sprawy.

Objaśnienia poszczególnych elementów faktury:

1. W przypadku, gdy na Twoim koncie rozliczeniowym pojawi się nadpłata, jeśli nie wyrazisz innej woli, zaliczymy ją na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak interesuje Cię inna forma wykorzystania tych środków, masz kilka możliwości:

 • zwrot nadpłaty na wskazany rachunek bankowy,
 • przeksięgowanie nadpłaty na inne konto rozliczeniowe w Stoen Operator (możesz również przekazać swoją nadpłatę innemu Klientowi, np. członkowi rodziny),
 • zwrot nadpłaty za pośrednictwem przekazu pocztowego (dotyczy tylko Klientów indywidualnych).

Nadpłata zostanie zwrócona lub przeksięgowana na podstawie pisemnego wniosku w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas takiej prośby. Wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny Stoen Operator lub złożyć w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja (dane kontaktowe znajdziesz na dole strony). Pobierz formularz dyspozycji dotyczącej nadpłaty.

2. W przypadku, gdy na Twoim koncie rozliczeniowym pojawi się niedopłata, doliczymy ją do pierwszej płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym. Pamiętaj jednak, że od nieterminowych płatności naliczane są odsetki ustawowe.

W przypadku zgubienia faktury skontaktuj się z nami, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • informacje o płatnościach i podgląd faktur są dostępne całodobowo w elektronicznym biurze obsługi e-bok.stoen.pl Zachęcamy do uruchomienia tej usługi.
 • telefonicznie lub przez e-mail uzyskać dane potrzebne do dokonania płatności tj. kwota, termin wpłaty, numer konta Stoen Operator, numer zaginionej faktury.
 • w Biurze Obsługi Klienta można otrzymać duplikat faktury.

Poniżej przedstawiamy czynniki, które mogą wpłynąć na wysokość faktury za energię elektryczną. Zastanów się, czy nie dotyczą one Twojej faktury:

 • w miesiącu, w którym przypadało rozliczenie nie było rzeczywistego odczytu licznika – faktura jest wystawiona tylko na podstawie wskazań szacunkowych;
 • ostatnim okresie rozliczeniowym zacząłeś/łaś korzystać z dodatkowych urządzeń elektrycznych (czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna, przepływowy ogrzewacz wody, piec akumulacyjny, grzejnik konwektorowy, zamrażarka, itp.);
 • w ostatnim okresie rozliczeniowym korzystałeś/łaś czasowo z urządzeń, które mogły powodować wyższe niż zwykle zużycie energii elektrycznej (np. dogrzewałeś mieszkanie, używałeś klimatyzatora, cyklinowałeś podłogi itp.);
 • zmieniły się warunki rozliczenia, tzn. zmieniła się Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej, lub zmieniłeś/łaś grupę taryfową.

Jeżeli po przeanalizowaniu faktury i powyższych informacji nadal kwestionujesz wysokość rozliczenia, złóż reklamację.

Opłata OZE, czyli opłata pobierana na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej, została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich Odbiorców końcowych mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), zwaną również „Ustawą OZE”.

Opłata OZE obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie opłaty OZE od Odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Stoen Operator, jest Stoen Operator (będący jednocześnie „Płatnikiem opłaty OZE”) lub sprzedawcy kompleksowi. Całość pobranej opłaty OZE jest przekazywana do Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (PSE S.A.), który gromadzi środki z tytułu opłaty OZE, a następnie przekazuje je operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządca Rozliczeń S.A.), który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Obowiązująca w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka opłaty OZE, wprowadzona w Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej Stoen Operator Sp. z o.o. (pkt. 7.6 Taryfy), wynosiła 3,09 zł/MWh, tj. 0,00309 zł/kWh brutto* (2,51 zł/MWh, tj. 0,00251 zł/kWh netto).

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.8.2016.JSz. z dnia 16 grudnia 2016 r. wysokość stawki opłaty OZE na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wynosiła 4,55 zł/MWh, tj. 0,00455 zł/kWh brutto* (3,70 zł/MWh, tj. 0,00370 zł/kWh netto).
Od 1 stycznia 2018 r. stawka opłaty OZE, wskazana Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 81/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018, wynosi 0,00 zł/MWh brutto* (0,00 zł/MWh netto).

Opłata OZE jest obowiązkowa dla każdego Odbiorcy końcowego, a pobierana jest na podstawie faktur za usługę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji, wystawianych przez sprzedawcę energii lub na podstawie faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej, które wystawia Operator Systemu Dystrybucyjnego.
 
* Prezentowane powyżej stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. Stawki te mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Opłata OZE została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji dla wszystkich Odbiorców końcowych mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Opłata OZE pobierana jest na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Całość pobranej opłaty OZE jest przekazywana do Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (PSE S.A.), który gromadzi środki z tytułu opłaty OZE, a następnie przekazuje je operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządca Rozliczeń S.A.), który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Stawka opłaty OZE wynosi od 1 stycznia 2018 roku 0,00 zł/MWh, tj. 0,00 zł/kWh brutto (0,00 zł/MWh, tj. 0,00 zł/kWh netto) i naliczana jest od każdej zużytej jednostki energii elektrycznej (wyjątkiem są tutaj tzw. Odbiorcy przemysłowi, dla których ustawodawca wprowadził współczynniki korygujące w zależności od wielkości zużywanej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania).

Stawka opłaty OZE dla wszystkich Klientów jest jednakowa. Wyjątkiem są tzw. Odbiorcy zużywający energię elektryczną w wysokości powyżej 100 GWh rocznie, którzy złożyli w Urzędzie Regulacji Energetyki stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE oraz uzyskali status tzw. Odbiorcy przemysłowego.

Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od Odbiorcy przemysłowego, który złożył ww. oświadczenie i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosła:

 1. nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80% stawki opłaty OZE,
 2. więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60% stawki opłaty OZE,
 3. więcej niż 40% – jest 15% stawki opłaty OZE.

TAK, opłata OZE jest integralną częścią opłat dystrybucyjnych na fakturze.

Zgodnie z Ustawą o OZE, opłata jest obowiązkowa dla każdego Odbiorcy energii elektrycznej, a do jej pobierania uprawniony jest sprzedawca energii (w przypadku zawartej kompleksowej umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji) lub Operator Systemu Dystrybucyjnego (w przypadku zawartej odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji), który jest jednocześnie "Płatnikiem opłaty OZE".

Z myślą o wygodzie naszych Klientów wdrożyliśmy nową usługę dostępną dla użytkowników Elektronicznego Biura Obsługi Klientów. Więcej informacji tutaj >